Ὁλοκληρώθηκε ἡ ἀνάρτηση στὴν ἱστοσελίδα (ἑνότητα «Παπαδιαμάντης μεταφράζων») τῆς ἀντιβολῆς ὁρισμένων παπαδιαμαντικῶν μεταφράσεων, ποὺ εἶχαν ἀναλάβει οἱ φοιτητὲς τοῦ ΑΠΘ (οἱ περισσότεροι καὶ μέλη τῆς Ἑταιρείας) στὸ πλαίσιο σχετικοῦ μεταπτυχιακοῦ μαθήματος.

Εὐχαριστίες ὀφείλονται σὲ ὅλους τοὺς φοιτητὲς ποὺ δέχτηκαν νὰ βελτιώσουν τὶς ἐργασίες τους καὶ ἰδιαίτερα σὲ ἐκείνους ἀπὸ τὰ ἀρχικὰ ζευγάρια ποὺ ἐπωμίστηκαν τὴν τελικὴ καὶ ὁλοκληρωμένη μορφὴ τῆς ἐργασίας. Νομίζουμε ὅτι ἡ ἐργασία αὐτὴ καθὼς καὶ οἱ ἀνακοινώσεις γιὰ τὸ Quo Vadis ποὺ ἀναρτήθηκαν στὴν ἑνότητα τῆς ἱστοσελίδας «Ἄρθρα (Γιὰ τὸν μεταφραστὴ Παπαδιαμάντη)», σὲ συνδυασμὸ μὲ ὅλες τὶς ἄλλες σχετικὲς ἐργασίες, ἀποτελοῦν μία στέρεη βάση γιὰ τὴν περαιτέρω ἔρευνα τῆς παπαδιαμαντικῆς μεταφραστικῆς μεθόδου.

Εἶναι αὐτονόητο ὅτι κάθε συμπλήρωση ἢ διόρθωση εἶναι εὐπρόσδεκτες.